Łączą nas rolki

jest to program rozwoju sportów wrotkarskich adresowany do dzieci i młodzieży, realizowany przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich przy współpracy z Ministerstwem Sportu, z klubami sportowymi, samorządami lokalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Został uruchomiony w 2018 roku i był kontynuowany w 2019.

Założenia projektu

 1. promocja sportów wrotkarskich w jak najszerszym zakresie
 2. zdobycie umiejętności jazdy na rolkach
 3. wyselekcjonowanie najzdolniejszych dzieci do dalszego
  szkolenia w sekcjach wyczynowych
 4. integrację środowiska dzieci ze szkół miejskich z dziećmi ze szkół spoza miast i
  wyrównywanie ich szans przez sport (w dostępie do tego typu zajęć)
 5. promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu oraz
  działań społecznych i edukacyjnych
 6. kontynuację realizacji programu w kolejnych latach z uwzględnienie zmian
  nasuwających się po ewaluacji w kolejnych latach

CEL PROJEKTU

Głównym celem programu, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności
jazdy na rolkach, jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych
dziecka tak, aby aktywność fizyczna podejmowana była
świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

CELE DODATKOWE

• Wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych),
• Propagowanie wrotkarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym,
• Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji sportów wrotkarskich,
• Doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na wrotkach,
• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
• Pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy na wrotkach,
• Doposażenie uczestników programu w niezbędny sprzęt sportowy,
• Podnoszenie kompetencji kadr instruktorskich oraz trenerskich,
• Zredagowanie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
• Utrwalanie właściwych postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika,
• Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności,
• Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu,
• Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów,
• Propagowanie zdrowego stylu życia,
• Mobilizacja klubów sportowych i stowarzyszeń do prowadzenia naborów i selekcji,
• Identyfikacja talentów sportowych i w kolejnych etapach kierowanie ich do grup zawodniczych.