Łączą nas rolki

jest to program rozwoju sportów wrotkarskich adresowany do dzieci i młodzieży, realizowany przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich przy współpracy z Ministerstwem Sportu, z klubami sportowymi, samorządami lokalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Został uruchomiony w 2018 roku jako pierwsza edycja. Był kontynuowany w 2019, 2020, 2021, 2022.

Założenia projektu

 1. Promocja sportów wrotkarskich w jak najszerszym zakresie
 2. Zdobycie umiejętności jazdy na rolkach
 3. Wyselekcjonowanie najzdolniejszych dzieci do dalszego
  szkolenia w sekcjach wyczynowych
 4. Integrację środowiska dzieci ze szkół miejskich z dziećmi ze szkół spoza miast i
  wyrównywanie ich szans przez sport (w dostępie do tego typu zajęć)
 5. Promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu oraz
  działań społecznych i edukacyjnych
 6. Kontynuację realizacji programu w kolejnych latach z uwzględnienie zmian
  nasuwających się po ewaluacji w kolejnych latach

CEL PROJEKTU

Głównym celem programu, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności
jazdy na rolkach, jest chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych
dziecka tak, aby aktywność fizyczna podejmowana była
świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

CELE DODATKOWE

• Wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych),
• Propagowanie wrotkarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym,
• Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji sportów wrotkarskich,
• Doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na wrotkach,
• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
• Pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy na wrotkach,
• Doposażenie uczestników programu w niezbędny sprzęt sportowy,
• Podnoszenie kompetencji kadr instruktorskich oraz trenerskich,
• Zredagowanie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
• Utrwalanie właściwych postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika,
• Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności,
• Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu,
• Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów,
• Propagowanie zdrowego stylu życia,
• Mobilizacja klubów sportowych i stowarzyszeń do prowadzenia naborów i selekcji,
• Identyfikacja talentów sportowych i w kolejnych etapach kierowanie ich do grup zawodniczych.

Program w roku 2022

Program realizowany był w ramach jednego komponentu: prowadzenia zajęć sportowych dla najmłodszych.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 450 uczestników. Pod okiem 29 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w 29 wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 9 tygodni, przez cały czerwiec i wrzesień 2022 roku, 2 razy w tygodniu (2x 1,5h) lub 3 razy w tygodniu (3x 1h), łącznie 27h w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych były bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 6 dyscyplin wrotkarskich:

 • Jazda szybka
 • Freestyle slalom
 • Jazda Agresywna
 • Inline Alpine
 • Jazda figurowa
 • Hokej na rolkach

i planujemy zaangażować do udziału pozostałe odmiany wrotkarstwa tak aby nazwa programu „Łączą nas rolki” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sporty wrotkarskie należą do niszy i programy takie jak ten, są bardzo potrzebne do upowszechniania ich w społeczeństwie.

Zrealizowane cele programu:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia z wrotkarstwa jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.
 2. Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji sportów wrotkarskich.
 3. Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, pokazywanie pozytywnych wzorców i możliwości, jakie daje sport.
 4. Optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego klubów wrotkarskich, ich współpracy z obiektami sportowymi, samorządami lokalnymi i rodzicami.
 5. Identyfikacja talentów sportowych i w kolejnych etapach kierowanie ich do grup zawodniczych.
 6. Promowanie wolontariatu sportowego.
 7. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych.
 8. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym np. otyłość, uzależnienie od komputera.

Projekt pozwolił wypatrzeć najbardziej uzdolnioną młodzież do dalszego szkolenia, a także był doskonałą promocją wrotkarstwa poprzez media lokalne i centralne jako sportu całego życia, jego prozdrowotnych wartości i ruchu na świeżym powietrzu. Z tego jasno wynika, iż kontynuacja programu „Łączą nas rolki” w kolejnych latach jest niezbędna.

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
70 000,00 zł 71,95
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 27 291,29 zł  Praca wolontariuszy 28,05
Razem 27 291,29 zł 100
Program w roku 2021

IV EDYCJA PROGRAMU ŁĄCZĄ NAS ROLKI Z REKORDOWĄ ILOŚCIĄ UCZESTNIKÓW

W 2021 roku do programu Łączą nas rolki zgłosiło się aż 30 klubów specjalizujących się w nauczaniu jazdy na rolkach wśród dzieci i młodzieży.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 465 uczestników. Instruktorzy, trenerzy i nauczyciele w każdej z grup mieli pod swoją opieką 15 rolkarzy, którzy odbyli 25 godzin zajęć z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach.

Zajęcia realizowane były od początku maja do końca czerwca, w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Zajęcia dla najmłodszych były bardzo urozmaicone –gry i zabawy ruchowe na rolkach, wyścigi na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Stanowiły one dodatkową dawkę ruchu oraz pozwalały w sposób atrakcyjny wykorzystać swój czas wolny.
Program był realizowany przez kluby reprezentujące 6 dyscyplin wrotkarskich: jazdę szybką, freestyle slalom, jazdę figurową, jazdę agresywną, inline alpine oraz hokej na rolkach.

Cieszymy się, że program się rozwija i znajduje co raz większą ilość amatorów! Dziękujemy klubom za zaangażowanie w nasz projekt i ich ogromny wkład w rozpowszechniania wrotkarstwa na wszystkich płaszczyzna ich działalności.

Program w roku 2020

Program realizowany był w ramach jednego komponentu: prowadzenia zajęć sportowych dla najmłodszych.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 294 uczestników. Pod okiem 21 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w 19 wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 11 tygodni, od początku czerwca do 16 października 2020, 2 razy w tygodniu (2x 1,5h) lub 3 razy w tygodniu (3x 1h), łącznie 33h w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych były bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 14 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 5 dyscyplin wrotkarskich:

 • Jazda szybka
 • Freestyle slalom
 • Jazda Agresywna
 • Inline Alpine
 • Hokej na rolkach

i planujemy zaangażować do udziału pozostałe odmiany wrotkarstwa tak aby nazwa programu „Łączą nas rolki” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sporty wrotkarskie należą do niszy i programy takie jak ten, są bardzo potrzebne do upowszechniania ich w społeczeństwie.

Projekt pozwolił wypatrzeć najbardziej uzdolnioną młodzież do dalszego szkolenia, a także był doskonałą promocją wrotkarstwa poprzez media lokalne i centralne jako sportu całego życia, jego prozdrowotnych wartości i ruchu na świeżym powietrzu. Z tego jasno wynika, iż kontynuacja programu „Łączą nas rolki” w kolejnych latach jest niezbędna.

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
30 000,00 zł 69,93
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 12 900,00 zł 30,07
Razem 42 900,00 zł 100

 

Program w roku 2019

Program realizowany był w ramach jednego komponentu: prowadzenia zajęć sportowych.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 360 uczestników. Pod okiem 24 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 13 tygodni, od początku kwietnia do końca czerwca 2019, 2 razy w tygodniu po 1h + 2 zajęcia ( łącznie 28h ) w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych były bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach.

Program cieszył się dużą popularnością i niezbędne jest jego kontynuowanie i rozwijanie w kolejnych latach. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 4 dyscyplin wrotkarskich i planujemy zaangażować do udziału pozostałe odmiany wrotkarstwa tak aby nazwa programu „Łączą nas rolki” miała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sporty wrotkarskie należą do niszy i programy takie jak ten, są bardzo potrzebne do upowszechniania ich w społeczeństwie.

Projekt pozwolił wypatrzeć najbardziej uzdolnioną młodzież do dalszego szkolenia, a także był doskonałą promocją wrotkarstwa poprzez media lokalne i centralne jako sportu całego życia, jego prozdrowotnych wartości i ruchu na świeżym powietrzu. Z tego jasno wynika, iż kontynuacja programu „Łączą nas rolki” w kolejnych latach jest niezbędna.

 

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
50 000,00 zł 69,93
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 21 500,00 zł 30,07
Razem 71 500,00 zł 100
Program w roku 2018

Podczas realizacji zadania, zgodnie z planem realizowane były 2 komponenty: : prowadzenie zajęć sportowych dla najmłodszych oraz zakup i dystrybucja sprzętu sportowego.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach weźmie udział blisko 200 uczestników. Pod okiem 11 wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i nauczycieli w wiodących klubach w pracy z najmłodszymi, prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną.

Zajęcia realizowane były przez 16 tygodni, od września do grudnia 2018, 3 razy w tygodniu w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Treningi dla najmłodszych będą bardzo urozmaicone – zajęcia na rolkach, gry i zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Rekrutacja uczestników prowadzona była w klubach na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu. Jedna grupa szkoleniowa liczyła 15 osób. W zajęciach sportowych uczestniczyli również wolontariusze w osobach rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach.

Kluby zakwalifikowane do programu otrzymały dodatkowo sprzęt sportowy do treningu technicznego z najmłodszymi w postaci 2 kompletów wrotek. Takie zestawy zwiększyły bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz rozszerzyły zakres ćwiczeń, jakie trenerzy stosowali z najmłodszymi. Specjalistyczny sprzęt został użyczony klubom uczestniczącym w zadaniu i pozwoli w pełni wykorzystać go do nauki jazdy na wrotkach.

Wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi otrzymali dziennik treningowy do monitorowania wszystkich działań związanych z realizacją projektu.

Przy obsłudze zadania pomagali społecznie rodzice, lokalni działacze, nauczyciele, trenerzy oraz zawodnicy. Łącznie były to 22 osoby.  Pomagali w przygotowaniu obiektów, pracach porządkowych oraz opiece nad uczestnikami, doprowadzaniem ich do obiektu, przygotowaniem im sprzętu.

Źródła finansowania Udział finansowy Udział pozafinansowy

(określić jaki)

% całości kosztów
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
50 000,00 zł 68,4
Samorząd wojewódzki
Samorząd lokalny
inne 23 100,00 zł 31,6
Razem 73 100,00 zł 100